Database 37655

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Acatha * 1538 Grunbach, Jagst., Wuertt. -
Agnes * 1545 Schmieritz, Gera, Thuringia, Germany -
Anna -
Anna * 1687 Altenburg, Sa.Altenburg, Thuringia, Germany + 1761 Altenburg, Sa.Altenburg, Thuringia, Germany -
Anna * 1601 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany + 1640 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Anna * 1612 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Anna * 1652 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Anna * 1592 Tscheusche, Brix, Bohemia, Czech + 1673 Oberbobritzsch, Freiberg, Saxony, Germany -
Anna * 1569 Hainichen, Leipzig, Saxony, Germany -
Anna * 1542 Doernthal, Freiberg, Saxony, Germany + 1601 Doernthal, Freiberg, Saxony, Germany -
Anna * 1597 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Anna * 1582 Pahna, Altenburg, Thuringia, Germany -
Anna * 1612 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Anna * 1576 Grunbach, Jagst., Wuertt. -
Anna * 1685 Remsa, Altenburg, Thuringia, Germany -
Anna * 1609 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany + 1640 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Anna * 1542 Sorgau, Marienberg, Saxony, Germany + 1613 Sorgau, Marienberg, Saxony, Germany -
Anna * 1560 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Anna * 1590 Langenchursdorf, Glauchau, Saxony, Germany -
Anna * 1534 Grunbach, Jagst., Wuertt. -
Anna * 1618 Sorgau, Marienberg, Saxony, Germany -
Anne * 1673 of Muedisdorf, Dresden, Saxony, Germany -
Barbara * 1514 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Barbara * 1618 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Barbara * 1604 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Barbara * 1602 Moosheim, Leipzig, Saxony, Germany -
Barbara * 1569 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Barbara * 1625 Oberbobritzsch, Freiberg, Saxony, Germany -
Barbara * 1600 Bibersch, Donau, Wuertt., Germany -
Caroline * 1744 Marienberg, Chemnitz, Saxony, Germany -
Catharina -
Catharina * 1596 Kleina, Gera, Thuringia, Germany -
Catharina * 1599 Lengefeld, Marienberg, Saxony, Germany + 1661 Lengefeld, Marienberg, Saxony, Germany -
Catharina * 1621 of Glauchau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Catharina * 1684 of Lagenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Catharina * 1595 Ansprung, Marienberg, Saxony, Germany -
Catharina * 1585 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Catharina * 1529 Neudoerfchen, Leipzig, Saxony, Germany -
Catharina * 1637 Weltwitz, Gera, Thuringia, Germany -
Catharina * 1587 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany + 1675 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Catharina + 1698 Oberrossau, Leipzig, Saxony, Germany -
Catharina * 1582 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Catharine * 1547 Hainichen, Leipzig, Saxony, Germany -
Catharine * 1588 of Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Christiana * 1597 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Christiana * 1615 Oberhermersdorf, Chemnitz, Saxony, Germany -
Christiana -
Christiane * 1595 Crumbach, Leipzig, Saxony, Germany + 1640 Crumbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Christiane * 1643 Rossau, Leipzig, Saxony, Germany + 1688 Rossau, Leipzig, Saxony, Germany -
Christiane * 1545 Berthelsdorf, Leipzig, Saxony, Germany -
Christina * 1603 Sorgau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Christina * 1587 Crumbach, Leipzig, Saxony, Germany + 1633 Crumbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Christina * 1595 Langenchursdorf, Glauchau, Saxony, Germany -
Christina * 1596 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Christina * 1566 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Christina * 1605 Forchheim, Marienberg, Saxony, Germany -
Christina * 1625 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany + 1686 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Christine * 1611 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Christine -
Christine * 1634 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany + 1693 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Christine * 1637 Gersdorf, Glauchau, Saxony, Germany -
Connie -
Dorothea * 1660 Oberhermersdorf, Chemnitz, Saxony, Germany + 1691 -
Dorothea * 1690 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany + 1755 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Dorothea * 1523 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Dorothea * 1578 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany + 1663 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Dorothea * 1541 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Dorothea * 1522 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Elisabeth * 1600 Koethnitz, Gera, Thuringia, Germany -
Elisabeth * 1540 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany + 1620 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Elisabeth * 1536 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Elisabeth * 1590 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Elisabeth * 1609 Zschaschelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Elisabeth * 1683 Niedersaida, Chemnitz, Saxony, Germany -
Elisabeth * 1624 Niedersaida, Chemnitz, Saxony, Germany -
Elisabeth * 1675 Burkhardsdorf, Chemnitz, Saxony, Germany + 1747 Burkhardsdorf, Chemnitz, Saxony, Germany -
Emil -
Eva * 1597 Langenchursdorf, Glauchau, Saxony, Germany + 1641 -
Eva * 1598 Sorgau, Marienberg, Saxony, Germany -
Eva * 1641 Plottendorf, Altenburg, Thuringia, Germany + 1703 -
Eva * 1696 Altenburg, Altenburg, Thuringia, Germany -
Eva * 1675 Plottendorf, Altenburg, Thuringia, Germany + 1736 Plottendorf, Altenburg, Thuringia, Germany -
Eva * 1614 Sayda, Freiberg, Saxony, Germany -
Eva * 1597 Zschaschelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany + 1638 Zschaschelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Eva + 1707 Paditz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Frieda -
Gertraud * 1542 of Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Gertraud * 1538 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Gertraud * 1535 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Gertraude * 1563 of Thraena, Altenburg, Thuringia, Germany -
Gertraut * 1537 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany + 1612 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Gertrud * 1539 Hainichen, Leipzig, Saxony, Germany -
Gertrude * 1545 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Hertha -
Juliana * 1545 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Justina * 1746 of Lagenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Justina * 1612 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Justina * 1558 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Justina * 1613 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Justina * 1589 Zoeblitz, Marienberg, Saxony, Germany -
Justina * 1608 Lauterbach, Chemnitz, Saxony, Germany + 1684 Lauterbach, Chemnitz, Saxony, Germany -
Justina * 1621 of Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Justina * 1571 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Laura -
Magdalena * 1626 Kockisch, Rochlitz, Saxony, Germany + 1675 Kockisch, Rochlitz, Saxony, Germany -
Magdalena * 1606 Grunbach, Jagst., Wuertt. + 1677 Grunbach, Jagst., Wuertt. -
Magdalena * 1535 Hainichen, Dresden, Saxony, Germany -
Margaret * 1578 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Margareta -
Margareta * 1641 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Margaretha * 1584 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * 1591 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * 1588 Langenchursdorf, Glauchau, Saxony, Germany -
Margaretha * 1541 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Margaretha * 1561 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Margaretha * 1597 Zoeblitz, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * 1607 Ansprung, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * 1606 of Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Margaretha * Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * 1542 Ansprung, Marienberg, Saxony, Germany -
Margaretha * 1610 of Ansprung, Marienberg, Saxony, Germany -
Margarethe * 1708 Marienberg, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1634 Lauta, Marienberg, Saxony, Germany + 1710 Lauta, Marienberg, Saxony, Germany -
Maria * 1613 Naundorf, Leipzig, Saxony, Germany -
Maria * 1631 Zschaschelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * Altenburg, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1586 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1607 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1610 Oberhermersdorf, Chemnitz, Saxony, Germany + 1653 -
Maria * 1619 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany + 1702 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Maria * 1592 Kriebitzsch, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1651 Pahna, Altenburg, Thuringia, Germany + 1726 Pahna, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1599 Moosheim, Leipzig, Saxony, Germany -
Maria * 1601 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Maria * 1595 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1601 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1668 Zschaschelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1610 Marienberg, Chemnitz, Saxony, Germany + 1647 Marienberg, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1679 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany + 1751 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Maria * 1692 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Maria * 1622 -
Maria * 1687 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Maria * 1589 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1614 Ruppersdorf, Borna, Saxony, Germany + 1690 Ruppersdorf, Borna, Saxony, Germany -
Maria * 1630 Primmelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany + 1713 Primmelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1627 Niedersaida, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1607 Schellenberg, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1654 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Maria * 1673 Pobershau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Maria * 1632 Langenchursdorf, Glauchau, Saxony, Germany -
Maria * 1618 Niederleupten, Altenburg, Thuringia, Germany -
Maria * 1580 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Maria * 1587 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany + 1623 Langenleuba, Oberhain, Saxony, Germany -
Maria * 1592 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Maria * 1589 Moosheim, Leipzig, Saxony, Germany -
Maria * 1659 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany + 1740 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Maria * 1657 Burkhardsdorf, Chemnitz, Saxony, Germany -
Martha * 1594 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany + 1644 -
Martha * 1650 Primmelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany + 1717 Primmelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Martha * 1593 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Martha * 1574 Primmelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany + 1639 Primmelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Martha * 1580 Greifendorf, Leipzig, Saxony, Germany + 1660 Greifendorf, Leipzig, Saxony, Germany -
Martha * 1573 Kleintoebnitz, Altenburg, Thuringia, Germany + 1645 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Mrs. * 1640 Altenburg, Altenburg, Thuringia, Germany -
Rebecca * 1607 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Regina * 1612 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany + 1673 Seifersbach, Leipzig, Saxony, Germany -
Regina * 1664 Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Regina * 1650 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany + 1709 Seifersbach, Rochlitz, Saxony, Germany -
Rosina * 1684 Hermsdorf, Mittweida, Saxony, Germany -
Rosina * 1588 Crimmitschau, Zwickau, Saxony, Germany -
Rosina * 1679 Niederhaselbach, Forchheim, Saxony, Germany + 1759 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Rosina * 1646 Schmoelln, Altenburg, Thuringia, Germany -
Rosina * 1635 Oberhermersdorf, Chemnitz, Saxony, Germany + 1661 Oberhermersdorf, Chemnitz, Saxony, Germany -
Rosina * 1613 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany + 1706 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Rosina * 1664 Doernthal, Freiberg, Saxony, Germany + 1722 Doernthal, Freiberg, Saxony, Germany -
Rusina * 1611 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany + 1653 Lauterbach, Marienberg, Saxony, Germany -
Sabina * 1600 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Sabina * 1645 Obersayda, Dresden, Saxony, Germany -
Sabina * 1567 Zoeblitz, Chemnitz, Saxony, Germany -
Salome * 1647 Kayna, Zeitz, Saxony, Germany + 1722 Kayna, Zeitz, Saxony, Germany -
Sara * 1602 Sachsenburg, Floeha, Saxony, Germany -
Sibilla * 1590 Haselbach, Chemnitz, Saxony, Germany + 1676 Pfaffroda, Chemnitz, Saxony, Germany -
Sibylla * 1627 Modelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany + 1654 Modelwitz, Altenburg, Thuringia, Germany -
Sibylla * 1645 Sachsenburg, Chemnitz, Saxony, Germany + 1724 Sachsenburg, Chemnitz, Saxony, Germany -
Sibylla * Pobershau, Marienberg, Saxony, Germany -
Sibylla * 1702 Paditz Sachs, Altenburg, Thuringia, Germany + 1757 , Altenburg, Thuringia, Germany -
Sibylla * 1635 Treben, Altenburg, Thuringia, Germany + 1700 Treben, Altenburg, Thuringia, Germany -
Susanna * 1670 Sorgau, Chemnitz, Saxony, Germany -
Sybilla * 1593 of Ansprung, Chemnitz, Saxony, Germany -
Ursula * 1655 Remsa, Altenburg, Thuringia, Germany -
Anke ... * 1605 + 1657 -
Antje ... * 1650 -
Becke ... * 1664 Neudeich + 1706 -
Becke ... * 1614 Wilhelmsburg + 1684 -
Becke ... -
Catrin ... -
Elsabe ... -
Eva.... ... Martinus? -
Jenny ... + 1956 -

Database

Title
Description
Uploaded 2020-09-12 18:47:00.0
Submitter user's avatar Matthias Zander aus
email
Show all persons of this file